AlgemeneVoorwaarden

Print deze pagina

Algemene voorwaarden consumenten van Hawk Commerce B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34371716.

Nederlandse-Sauna-Cadeaubon-Signature.png

Definities

- Acceptanten: de contractuele wederpartijen van Sauna Cadeau die de Cadeaukaart accepteren als betaalmiddel voor het maximale bedrag of Arrangement dat op de betreffende Cadeaukaart is geladen/staat (sauna’s, wellnesscentra).
De Acceptanten staan op de Website genoemd. De Acceptanten kunnen van tijd tot tijd wijzigen.

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

- Arrangement: het arrangement waar de Consument recht op heeft met een gele (1x1 persoon entree bij een Acceptant) of een blauwe (1x2 personen entree bij een Acceptant) Cadeaukaart.

- Sauna Cadeau: handelsnaam van Warm Gevoel Bon B.V.

- Cadeaukaart(en): de cadeaukaarten die Sauna Cadeau uitgeeft onder de naam “Sauna Cadeau”.
Er zijn 5 varianten:

• het nieuwe design, de oranje en de witte variant: deze cadeaukaarten geven de Consument recht op het besteden van het bedrag dat op de Cadeaukaart is geladen (EUR 5 – EUR 150) bij een door Sauna Cadeau hiervoor gecontracteerde locatie (zoals wellnesscentra en sauna’s) en kunnen door de Consument bij de Verkoopkanalen worden gekocht.

• de gele en de blauwe variant: deze Cadeaukaarten geven de Consument recht op het Arrangement dat op de door hem of haar gehouden Cadeaukaart staat vermeld, respectievelijk, 1x1 persoon entree en 1x2 personen entree en kunnen niet door de Consument worden gekocht bij een Verkoopkanaal, met dien verstande dat Consumenten de gele en blauwe variant via enkele B2B kanalen (bedrijven) kunnen verkrijgen, zoals op de website van ING met ING rentepunten (dit is dus alleen mogelijk voor klanten van ING).

- Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

- Houder: een Consument die tevens houder is van een Cadeaukaart.

- Verkoopkanaal: de fysieke en online verkooppunten van de Cadeaukaarten.

- Website: www.nederlandsesaunacadeaubon.nl.

Het nieuwe design van de Cadeaukaarten kunnen door Consumenten worden gekocht bij de Verkoopkanalen. De witte variant van de Cadeaukaarten kan door Consumenten worden gekocht bij bepaalde Acceptanten. De gele en de blauwe variant van de Cadeaukaarten worden door Sauna Cadeau alleen aan bedrijven verkocht via welke bedrijven de Consumenten de gele en blauwe variant eventueel en onder bepaalde voorwaarden kunnen verkrijgen, bijvoorbeeld indien zij klant zijn bij ING met ING rentepunten.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sauna Cadeau en op elke tot stand gekomen rechtsbetrekking tussen de Consument en Sauna Cadeau.

1.2 De Consument aanvaardt de Algemene Voorwaarden door het houden van de Cadeaukaart (op welke Cadeaukaart naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen) dan wel door expliciete aanvaarding ervan. De Algemene Voorwaarden gaan automatisch over op de nieuwe Houder indien deze een Cadeaukaart verkrijgt van een ander (zie ook artikel 2.4): door aanvaarding van de Cadeaukaart, aanvaardt de nieuwe Houder tevens de Algemene Voorwaarden.

1.3 Indien het niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden aan de Consument ter hand te stellen voordat hij of zij houder wordt van een Cadeaukaart, kan de Consument de Algemene Voorwaarden raadplegen op de Website waarnaar uitdrukkelijk wordt verwezen op de Cadeaukaart.

1.4 De Algemene Voorwaarden zullen op verzoek van de Consument onverwijld en kosteloos, langs elektronische weg (op zodanige wijze dat deze door de Consument op een duurzame gegevensdrager kan worden opgeslagen) dan wel op andere wijze, aan de Consument worden toegestuurd.

Artikel 2 – Koop en gebruik van de Cadeaukaart

2.1 Sauna Cadeau biedt via verscheidene Verkoopkanalen de nieuwe variant van de Cadeaukaarten aan Consumenten aan. Indien de Consument de nieuwe variant van de Cadeaukaarten op de Website koopt, worden additioneel verzendkosten gerekend voor het toesturen van de Cadeaukaart.

2.2 Elke Cadeaukaart heeft een unieke code die verzilverd kan worden bij de Acceptanten. De Consument dient van tevoren te reserveren bij een Acceptant en te vermelden dat hij of zij gebruik wenst te maken van een Cadeaukaart. Een Cadeaukaart geeft recht op het vrij besteden van het bedrag dat op de Cadeaukaart is geladen (nieuw, oranje en wit) of op het Arrangement (geel en blauw) dat vermeld staat op de Cadeaukaart (bij de Acceptanten). Het nieuwe design, de oranje en de witte variant van de Cadeaukaarten kunnen in delen worden verzilverd bij verschillende Acceptanten (vrije waarde). De gele en de blauwe varianten van de Cadeaukaarten dienen in 1 keer te worden verzilverd (Arrangement).

2.3 Onmiddellijk na het moment dat de Cadeaukaart (deels) is verzilverd ontstaat er een rechtsbetrekking tussen voornoemde Houder en de Acceptant (zie verder artikel 8.2). Sauna Cadeau staat buiten deze rechtsbetrekking en heeft geen verantwoordelijkheid ten aanzien van het te leveren product/service jegens de Consument.

2.4 De Cadeaukaarten zijn niet verhandelbaar en het is de Houder alleen toegestaan zijn of haar Cadeaukaart “om niet” (gratis) aan een andere Consument te geven.

Artikel 3 – Persoonsgegevens online koop

Indien de Consument via de Website een Cadeaukaart koopt, dient hij of zij persoonsgegevens op te geven aan Sauna Cadeau voor het toesturen van de betreffende Cadeaukaart (zoals NAW gegevens). Sauna Cadeau zal deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Voor meer informatie zie de Privacy Statement op de Website.

Artikel 4 – Geldigheid

4.1 De Cadeaukaart is vanaf de dag van aankoop 2 jaar geldig, tenzij anders vermeld. Na het verlopen van de geldigheidstermijn is de Cadeaukaart niet meer te verzilveren. Sauna Cadeaubehoudt zich het recht voor om de verlopen Cadeaukaart te blokkeren.

4.2 Op speciale actie Cadeaukaarten kunnen speciale actievoorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover de speciale actievoorwaarden en Algemene Voorwaarden in strijd zijn met elkaar dan wel de Algemene Voorwaarden ergens niet in voorzien waarin de speciale actievoorwaarden wel voorzien, zullen de speciale actievoorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5 – Prijzen en retour

5.1 De prijzen op de nieuwe, oranje en de witte variant van de Cadeaukaarten zijn in euro’s en geven uitsluitend recht op het vrijelijk besteden van het bedrag dat hierop vermeld staat (bij Acceptanten).

5.2 Op de Cadeaukaarten is geen btw van toepassing.

5.3 Indien een aankoop duurder is dan het bedrag dat op de Cadeaukaart staat/dan waar het Arrangement recht op geeft, dan dient de Houder het overige bedrag bij te betalen op één van de manieren die de betreffende Acceptant hiervoor beschikbaar stelt.

5.4 Sauna Cadeau neemt geen Cadeaukaarten retour, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.

5.5 Het is niet mogelijk om een Cadeaukaart geheel of gedeeltelijk in te ruilen voor geld.

Artikel 6 – Herroepingsrecht/Retourrecht bij online aankoop

Dit artikel geldt alleen voor de nieuwe variant van de Cadeaukaarten.

6.1 Indien de Cadeaukaart op de Website is gekocht, heeft de Houder het recht om de koop van de Cadeaukaart te ontbinden door de koop te herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de Cadeaukaart. Een modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Voor herroeping is het echter niet verplicht het herroepingsformulier te gebruiken, dit mag ook op andere schriftelijke wijze (per e-mail of per brief).

6.2 Vanaf de dag dat Sauna Cadeau de herroeping heeft ontvangen, heeft de Houder 14 dagen de tijd om de Cadeaukaart te retourneren aan Sauna Cadeau naar het volgende adres: Sauna Cadeau, afdeling Retour, Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam.

6.3 Vanaf de dag dat Sauna Cadeau de herroeping heeft ontvangen, heeft Sauna Cadeau 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag aan de (voormalig) Houder terug te betalen. Sauna Cadeau betaalt het gehele aankoopbedrag (inclusief de verzendkosten die bij de aanschaf online zijn betaald) terug. De (voormalig) Houder draagt de kosten voor het retour zenden van de Cadeaukaart.

6.4 Het in dit artikel 6 opgenomen herroepingsrecht geldt niet indien de Houder reeds de unieke code van de Cadeaukaart zichtbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 – Verlies

7.1 De Houder dient de Cadeaukaart zorgvuldig te bewaren.

7.2 Bij verlies, diefstal, beschadiging of ongeautoriseerd gebruik van de Cadeaukaart waardoor deze niet meer geldig door de (voormalig) Houder kan worden gebruikt, is Sauna Cadeau niet aansprakelijk. Sauna Cadeau zal geen nieuwe Cadeaukaart aan de Consument leveren noch de kosten van de verloren, gestolen, beschadigde of ongeautoriseerd gebruikte Cadeaukaart in welke vorm dan ook vergoeden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Sauna Cadeau is jegens een Houder slechts aansprakelijk voor directe schade die de Houder heeft geleden als gevolg van een niet nakoming van de Algemene Voorwaarden door Sauna Cadeau onder toepassing van artikel 6:98 BW.

8.2 Sauna Cadeau aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Houder die is ontstaan doordat de Acceptant tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst tussen de Consument en deze Acceptant met betrekking tot het Arrangement of de producten en services die de Acceptant levert voor de verzilverde Cadeaukaart dan wel door enig ander toedoen of nalaten van een Acceptant (zie artikel 2.3).

8.3 Niettegenstaande artikel 8.1 aanvaardt Sauna Cadeau geen enkele aansprakelijkheid voor geleden schade door de Consument die voortvloeit uit het niet of niet tijdig gebruik kunnen maken van de Cadeaukaart alsook niet voor geleden schade als gevolg van het gebruik van de Cadeaukaart.

8.4 Sauna Cadeau verricht redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen op de Website en op de uitgaven van de Cadeaukaart. Alle getoonde informatie is onder voorbehoud van druk- en zetfouten.

8.5 Sauna Cadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op een Cadeaukaart en/of op de Website en/of inherent aan het verspreiden van informatie via internet, zoals technische storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie.

8.6 Sauna Cadeau kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Sauna Cadeau via de Website.

8.7 De Website kan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites bevatten. Dergelijke hyperlinks en verwijzingen zijn alleen ter informatieverschaffing voor de Consument opgenomen. Sauna Cadeau aanvaardt geen verantwoordelijkheid en kan niet aansprakelijk worden gesteld en gehouden voor enige vorm van schade voortvloeiende uit de inhoud van de websites die via een hyperlink kunnen worden bezocht of waarnaar wordt verwezen.

8.8 Sauna Cadeau is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (gevolgschade) en de maximale aansprakelijkheid van Sauna Cadeau is het bedrag dat de Consument voor de Cadeaukaart in het onderhavige geval heeft betaald.

Artikel 9 – Overmacht

In het geval van overmacht heeft Sauna Cadeau het recht om, naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Sauna Cadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 10 – Fraude

In het geval van bedrog, fraude, valsheid in geschrifte, oplichting of andere te kwader trouw verrichte handelingen of een verdenking van een van voornoemde handelingen aan de zijde van de Houder heeft auna Cadeau het recht om naar eigen keuze, de koop van de Cadeaukaart te ontbinden dan wel om de uitvoering van de Cadeaukaart op te schorten, zonder betaling van schadevergoeding. Alle overige aan Sauna Cadeau toekomende rechten blijven onverminderd bestaan.

Artikel 11 – Klachtenprocedure

Voor problemen en/of vragen over de Cadeaukaart kan de Consument contact opnemen met de klantenservice van Sauna Cadeau per e-mail: klantenservice@nederlandsesaunacadeaubon.nl of telefonisch via: +31(0)20-2297858 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur).

Artikel 12 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website of van andere uitgaven van Sauna Cadeau mag worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Sauna Cadeau.

Artikel 14 – Eenzijdig wijzigingsbeding

Sauna Cadeau behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is geldig en kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Website. De wijzigingen zullen op deze pagina worden doorgevoerd. Deze pagina is voor het laatst inhoudelijk aangepast op 19 februari 2019. Het is de verantwoordelijkheid van de Consument om op de hoogte te blijven van de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden.